Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022 a dosažené skutečnoti v témže roce

Vyvěšeno na úřední desku: 6. 4. 2023
Sejmuto z úřední desky: 10. 5. 2023
Poznámka:
Přílohy: